rhy.fi
Seuran säännöt

Voimassaolevat säännöt: 14.12.2021 15:19:41
1 §.
Yhdistyksen nimi on Sotkajärven Metsästysseura ry ja kotipaikka
Pudasjärven kunta.
2 §.
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja
riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja
ampumaurheilua.
3 §.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen
metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien
sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain
välityksellä sekäviranomaisten toimintaa tukemalla, että sen
alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja
hyviä metsästystapoja;
3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen
suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan
kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen
jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä
saalismääristä;
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä,
järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä,
suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten
rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja
riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään
jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon
sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden
metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja
vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta,
käyttöä ja jalostusta; sekä
7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja
järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja
kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella
luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
4 §.
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja
metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen
päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla
jäseniksi hyväksytään. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä
harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja
päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun,
joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on
velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja
tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai
tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5 §.
Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä,
yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä
päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen
kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista
yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin
voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava
kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä
hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai
irtaimesta omaisuudesta.
6 §.
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä,
joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan.
Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta/ 3 vuotta
(toimikaudeksi suositellaan enintään kolme vuotta). Vuosittain on
erovuorossa kaksi jäsentä/ 2 jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden
erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa
valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet
valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa
kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta
on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät
asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia
liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin
laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle
toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri,
rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) nimetä 9 §:n kohdassa 16 mainitut edustajat
riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole
asiasta toisin päättänyt;
6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat
sopimukset;
7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa
lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai
riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon
edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten
kanssa;

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen
muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;
10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa
johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle
riistanhoitoyhdistykselle; sekä
11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.
7 §.
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on
esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
johtokunnalle.
8 §.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous.
Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko
ennen kokousta paikallislehdessä kokousilmoituksella.
9 §.
Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat
asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta
toimintavuodelta;
5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta
tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille;
7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali;
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
vaali;
10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa
toimintakautta varten;
11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään
yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden
palkkion määräämisestä;
12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
13) valitaan tarpeelliset jaostot;
14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava
hyväksymisen kannalla;
15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten
johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät
ja kokouskutsussa mainitut asiat;
16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa
olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä
esityksistä; sekä
18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei
kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10 §.
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja
heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen
metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä
toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä
sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä
myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.
11 §.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen
aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä
johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä
on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.
12 §.
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille
yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan
metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen
kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain
kesäkokouksessa.
13 §.
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä
ym. toiminnasta.
14 §.
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa
riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista
toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle
tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa
riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.
15 §.
Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva
päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen
jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu
kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut
vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
16 §.
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen
päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin
riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on
siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin
yhdistysrekisteriviranomaiselle on tehtävä ilmoitus purkamisesta.
17 §.
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös