rhy.fi
Kokouspöytäkirja
Sotkajärven metsästysseura ry:n kesäkokous 16.8.2020 Hirvaskosken koululla klo 13:00
Esityslista ja kokouspöytäkirja.
1. Kokouksen avaus: seuran pj avasi kokouksen klo 13:02.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Otto Holmström, sihteeriksi Johanna Holmström, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Pitkänen ja Kauko Malinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Iijokiseutu-lehdessä 5.8.20.
4. Kokouksen työjärjestys: hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.
5. Päätetään hirvenmetsästyssääntöjen vahvistamisesta: vahvistettiin hirvenmetsästyssäännöt sellaisenaan.
6.Päätetään tulevan kauden metsästyksestä
-Kanalinnut: päätettiin kanalintukiintiöksi 3 lintua, joista yksi saa olla metsolintu. Pyyntiaika Riistakeskuksen linjauksen mukaisesti. Päätös on johtokunnan esityksen mukainen.
-Kauris: kauriinpyynti päätettiin toteutettavaksi johtokunnan esityksen mukaisesti. Kiintiö 4 yksilöä, pyyntiaika 1.9.-30.11.20 sekä 16.5.-15.6. ns. kevätpukkipyynti. Pyynnin järjestely ja toteutus kuten edellisenä syksynä pois lukien pyyntialue: tulevana pyyntiaikana ei rauhoiteta Iinattijoki-linjan pohjoispuolta.
-Rauhoitetut lajit: päätettiin rauhoitetuksi lajiksi riekko.
-Rauhoitusalueet: rauhoitusalueet samat kuin aiemmin, Myllyvaara sunnuntaisin, ns. koulun kolmio, paratiisin peltoalue
7. Päätetään vieraslupien myynnistä, hinnoista ja lupien saaliskiintiöistä: päätettiin, että vieraslupien hinnat ja lupatyypit pysyvät ennallaan muutoin, mutta aiempi jäsenen vrk-lupa muutettiin 7 vrk:n luvaksi. Maanomistaja voi ostaa kaksi kausilupaa metsästyskauden aikana, yhden luvan hinta 15 euroa. Jäsenen vieraslupa maksaa 15 euroa, voimassa 7 vrk. Jäsen voi ostaa yhden luvan kerrallaan/7 vrk. Aktiivinen pienpetopyynti (kettu, näätä, minkki, supikoira) sallitaan vieraalle kuten aiemmin eli vieraalta ei peritä lupamaksua. Vieraan saamia pienpetoja ei hyväksytä pienpetokilpailuun eikä siirretä jäsenelle, saalismaksu maksetaan jäsenelle. Uutena asiana päätettiin, että aktiiviseen petopyyntiin (karhu) voi ottaa enintään kaksi vierasta mukaan ilman vieraslupamaksua. Mikäli vieras ampuu karhun, peritään vieraalta saalismaksu 400 euroa, jonka vieras ampuja maksaa metsästysseuran tilille.
8. Käsitellään saapuneet jäsenanomukset:
jäsenyyttä hakee Heikki Simonen (johtokunta puoltaa), hyväksyttiin seuran jäseneksi
jäsenyyttä hakee Atte Miettunen (johtokunta puoltaa, kun jäsenanomuksessa esitetyt ehdot ovat voimassa),
hyväksyttiin seuran jäseneksi em. ehdoin
jäsenyyttä hakee Kari Ahonen (johtokunta puoltaa, kun jäsenanomuksessa esitetyt ehdot ovat voimassa),
hyväksyttiin seuran jäseneksi em. ehdoin
9. Muut asiat: Ilmoitettiin yleiselle kokoukselle tiedoksi seurasta eronneet jäsenet (Henry Ylitalo, Lilja Kettunen, Kari Haapakoski, Pentti Pieniniemi, Paavo Laakkonen, Eero Honkanen, Vesa Kaivorinne). Maksumuistutukset lähetettiin edellisen kauden maksamattomista jäsenmaksuista, tällä hetkellä maksuja saatu kerättyä noin puolet (17/38). Vuosikokouksessa tullaan esittämään sääntömuutosta jäsenmaksun ajankohdan muuttamiseksi huhtikuun loppuun johtuen Metsästäjäliiton jäsenmaksusta, jossa eräpäivä toukokuussa. Lisäksi tullaan esittämään sääntömuutosta kokouskutsun ilmoitusjulkaisun vaihtamiseksi Iijokiseudusta paikallislehdeksi. Lisäksi vuosikokouksessa ehdotetaan määriteltäväksi, että mikäli jäsen ei ole maksanut kahdelta viimeiseltä peräkkäiseltä vuodelta jäsenmaksua, hänet asetetaan jäsenrekisterissä ei-aktiiviseksi eikä hänelle lähetetä tällöin jäsenmaksua. Tämän jälkeen, mikäli jäsen haluaa liittyä takaisin aktiiviseksi jäseneksi, on hänen maksettava kahden edellisen kauden rästissä olevat jäsenmaksut.
Tiedoksi jäsenistölle, että mikäli jäsenille on kertynyt vanhoja panoksia, joiden alkuperästä ei ole tietoa tai on epävarmuutta niiden käyttämisestä, voi panoksia toimittaa Antti Hukarille tai vaihtoehtoisesti poliisilaitokselle keskiviikkoisin.
Vesilintulaskentapiste perustettu Sotkajärvelle.
10. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:32. Toivotettiin hyvää ja antoisaa metsästyssyksyä kaikille jäsenille.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua